Evangeliseren

Als kerk / gemeente / EC 

Om te voorkomen dat evangelisatie zich aan de rand van de gemeente blijft bewegen, is het nodig om­ het werk te organiseren. Deze taak ligt in de eerste plaats bij de kerkenraad,­ die ­er in de meeste gevallen voor­ zal­ kiezen om een evangelisatiecommissie in te stellen. Deze commissie kan onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraad zich richten op het evangelisatiewerk. Voor de samenstelling en de verdere organisatie hiervan is bij EVGG een reglement beschikbaar.­­ Deze kunt u opvragen via info@evgg.nl.

Een van de eerste dingen die aan de orde komen bij opstart van het evangelisatiewerk is draagvlak. Als we de opdracht om als gemeente iets voor de buurt te betekenen serieus nemen, kan dat alleen bestaan, als dat gedragen en uitgedragen wordt door de leden van de gemeente. Evangeliseren doen we immers samen!­ EVGG heeft materialen en deskundigen beschikbaar om hierin ondersteuning te bieden.­ 

Daarnaast heeft EVGG een handreiking ‘De kerk naar buiten’ uitgebracht voor kerkelijke gemeenten, om na te denken over hun rol in het evangelisatiewerk. De handreiking bevat informatie over hoe evangeliseren in de Bijbel naar voren komt en hoe u dat op een georganiseerde wijze kunt vormgeven.

Gemeentepakket EVGG

Mogelijkheden van evangelisatie als gemeente

Er zijn verschillende manieren van evangeliseren, namelijk:

Ontmoeten

Wie ontmoet er vandaag de dag geen onkerkelijke mensen? Denk hierbij aan collega’s, buren, voorbijgangers enz. Een belangrijke vraag in deze ontmoetingen is: wat vraagt de Bijbel nu van mij als christen? En hoe ga ik in deze ontmoetingen als christen met mijn naaste om? 

De Bijbel leert ons dat God ons de opdracht gegeven heeft om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. De Heere Jezus Zelf heeft dit heel duidelijk laten zien in Zijn leven op aarde. Hij ontmoette ook mensen. Zo zocht Hij Levi op die aan het werk was. Riep vissers die hun netten aan het spoelen waren. Zat bij een waterfontein en raakte in gesprek met een Samaritaanse vrouw. 

In al deze ontmoetingen merk je dat Christus dit deed met bewogenheid voor zielen. Hij ging naast hen zitten, wist wat hen bezighield, sloot aan (in de ontmoetingen) bij de dagelijkse praktijk en omstandigheden van deze mensen. Heel duidelijk zie je dit in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Zij kwam om water en er ontstond een gesprek over het levende water. 

En zo is het ook voor ons belangrijk om in ontmoetingen met mensen aan te sluiten bij hun dagelijkse levensomstandigheden. Dit vraagt in de eerste plaats gebed om Zijn hulp en leiding. Om vandaaruit met bewogenheid de ander te ontmoeten d.m.v. een open en betrokken houding en een luisterend oor. 

Verdiep u in het leven van de ander, leef mee en bid voor de ander. Zo kan er met collega’s, buren enz. gebouwd worden aan relatie en vertrouwen gewonnen worden om de Boodschap van het Evangelie te kunnen doorgeven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Bijbel en foldermateriaal wat hier speciaal voor ontwikkeld is. Laat in ontmoetingen en gesprekken met mensen vooral het Woord Zelf spreken.

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheüs 5:16)

Materialen die u hierbij kunt gebruiken:

Brievenbus folderen EVGG

Folderen

Evangeliseren kan ook gedaan worden door middel van folderen in de buurt van de kerkelijke gemeente, bijvoorbeeld voorafgaand aan een van de christelijke feesten. Deze activiteit is een mooie manier om de Boodschap van het Evangelie door te geven, we hebben immers een Woord voor de wereld!

Maar met alleen een folder in de brievenbus stoppen, of uitdelen op straat, zijn we er echter nog niet. Daarom hieronder enkele aandachtspunten voor bij het folderen.

Aandachtspunten

 • Wordt er voorbede in de gemeente voor de folderactie gedaan? Wordt er in de gemeente gebeden voor de buren van de kerk? Heeft de folderactie een plaats in het persoonlijke gebed? Belangrijk is dat er biddend wordt gezaaid.
 • Staat er informatie over uw gemeente, evangelisatiepost o.i.d. op de folder, bijvoorbeeld het adres, website en de tijden van de zondagse diensten?
 • Is er een contactpersoon, bijvoorbeeld iemand van de plaatselijke evangelisatiecommissie (PEC), waar mensen contact mee op kunnen nemen naar aanleiding van de folder? Of is er een doorverwijzing naar één van onze bijbelcentra van de EVGG?
 • Is er een specifieke bijeenkomst (kerstzangavond, buurtochtend, verkoping, etc. laagdrempelige activiteit (bijvoorbeeld maaltijd, crea-ochtend o.i.d.)) waar u buitenkerkelijken voor uit kunt nodigen? Zet dit dan op de folder.
 • Als iemand n.a.v. de folder een zondagse dienst bezoekt, wordt hij/zij dan opgevangen door iemand? U kunt bijvoorbeeld als leden van de evangelisatiecommissie roulerend bij de ingang posten. En is er dan een korte introductie of uitleg over wat men kan verwachten? Is er een (andertalige) Bijbel beschikbaar?
 • Zijn bezoekers daarna welkom bij iemand thuis voor een bakje koffie/thee en gesprekje?
 • Als er door middel van het folderen ontmoetingen, gesprekken met buurtbewoners geweest zijn, is het belangrijk juist ook deze mensen in het gebed aan de Heere op te dragen én blijf voor hen bidden.

Let op: doe géén evangelisatiefolders in brievenbussen waar een néé/néé of een néé/ja stikker opzit.

Evangeliseren door middel van folderen roept bij sommigen vragen op. Heeft het (nog) wel zin?

 • Ondanks het feit dat er ogenschijnlijk weinig respons is op het folderwerk, willen we er toch voor pleiten om te folderen. Door middel van folderacties betrek je gemeenteleden, veelal jongeren, bij het evangelisatiewerk. Dit leidt tot een stukje bewustwording, waardoor ze ook hun eigen omgeving met andere ogen gaan bezien: Hoe sta ik zelf ten opzichte van mijn onkerkelijke naaste? Vooral voor jongeren uit een overwegend kerkelijke omgeving gaat bij het folderen rond een evangelisatiepost vaak een wereld open.
 • Een folder is ook heel zinvol bij doelgericht evangelisatiewerk. Het is fijn om na een gesprek op straat een folder te kunnen meegeven waarin de gesprekspartner alles nog eens kan nalezen. Ook kan een folder goed dienen als uitnodiging voor specifieke activiteiten, zoals een inloop, kerstzangavond of kinderclub.
 • Ten slotte, iedere evangelist die wel eens foldert, zal kunnen vertellen dat de Heere ook folders gebruikt om mensen op het spoor van Zijn Woord en gemeente te zetten. Neem die oude moeder. Haar kinderen belden na haar overlijden op om het ‘abonnement’ op de brochures die op haar nachtkastje lagen, op te zeggen. Het bleken evangelisatiefolders te zijn. De vrouw bewaarde ze als ‘kleinoden’ op haar nachtkastje. Wij weten niet altijd wat de Heere met Zijn Woord doet. Wij tellen, maar zien slechts aan wat voor ogen is. De Heere telt ze ook en kent de Zijnen. Dit weten we ook: Zijn Woord zal niet ledig tot Hem wederkeren.

Wilt u meer informatie over folderen of andere evangelisatieactiviteiten? Neem gerust contact op met EVGG!

Op de markt staan

Een mooie manier om in contact met uw naaste te komen, is door met een evangelisatiekraam op de markt te gaan staan. Hiervoor kunt u goed gebruik maken van speciaal daarvoor ontwikkelde presentatiepakketten en ander foldermateriaal.

Bij het staan met een kraam op de markt is het goed om over het volgende na te denken:

2. Wat is nodig in de voorbereiding?

In de eerste plaats is het belangrijk om in het gebed de Heere te vragen om Zijn leiding, hulp en zegen. Vraag voor deze activiteit ook voorbede in de kerk. Daarnaast is het goed om na te denken over:

 • het thema en de inrichting van de evangelisatiekraam.
 • het publiek wat mogelijk langs de kraam zal komen. Wie denkt u te gaan ontmoeten? Verwacht u veel anderstalige bezoekers, houd hier dan rekening mee in uw aanbod van foldermateriaal.
 • Het aantal vrijwilligers dat nodig is. Zorg dat er genoeg vrijwilligers zijn die elkaar evt. kunnen afwisselen. Vraag uzelf af of er misschien vooraf toerusting nodig is m.b.t. het voeren van een evangelisatie gesprek, waar thema’s behandeld worden als: ‘hoe begin ik een gesprek, wat is belangrijk tijdens het gesprek, hoe sluit ik het gesprek af, hoe ga ik om met verschillende reacties?’

1. Wat is het doel?

Het is belangrijk om vooraf helder te hebben wat het doel is met deze activiteit. Denk hierbij aan:

 • zichtbaar aanwezig zijn in de buurt
 • in contact komen met onze naaste
 • het komen tot een gesprek over het geloof én het doorgeven van de Bijbelse boodschap
 • het meegeven van een Bijbel, evangelisatiefolder of ander evangelisatiemateriaal
 • het uitnodigen van mensen voor een activiteit, cursus of laagdrempelige evangelisatiedienst

3. Wat vraagt aandacht tijdens het staan op de markt?

Zorg dat je met minimaal twee mensen achter of voor de kraam staat, waarbij in de eerste plaats het gebed voor elkaar ook tijdens het ‘werk’ belangrijk is.

 • Wees vrijmoedig in het aanspreken van mensen, gebruik hiervoor een passende openingszin, of vraag. (We hebben een rijke, goede en belangrijke boodschap om door te geven!)
 • Besef dat het in het evangelisatiegesprek in de eerste plaats vooral gaat om het luisteren. Spreek goed van de Heere.
 • Zorg dat u weet wat er in de kraam aanwezig is en welke materialen er evt. beschikbaar zijn als deze niet in de kraam liggen.
 • Sluit deze activiteit af met gebed en stel de evangelisatiecommissie en/of kerkraad op de hoogte van hoe het gegaan is, zodat dit tijdens het grote gebed meegenomen kan worden. 
Cursus EVGG

Cursus geven

Als er contacten (ontstaan) zijn met onkerkelijke mensen die meer willen weten over het geloof of als er nagedacht wordt om mensen de gelegenheid te bieden hier meer over te laten horen, is er een mooi aanbod van cursusmateriaal beschikbaar.

De basiscursus 'Leer de Bijbel kennen' is een eerste kennismaking met de Bijbel. Deze cursus bestaat uit een PowerPoint presentatie met een serie van vijf thema’s die bijvoorbeeld tijdens vijf bijeenkomsten gegeven kan worden. 

Inhoud:

 1. Wat voor Boek is de Bijbel?
 2. Wie is God?
 3. Wie is Jezus?
 4. Wat gebeurt er als mensen over God en Jezus horen?
 5. Wie is God voor ons?

De basiscursus is te bestellen als compleet cursuspakket. Klik hier om de inhoud van deze doos te bekijken en te bestellen.

Daarnaast zijn er cursussen die zowel één op één als in een groep gegeven kunnen worden. De cursusboekjes zijn via de webshop te bestellen:

Naast deze cursussen hebben we online cursussen beschikbaar, zie onlinebijbelcursus.nl. Hierop kunnen cursisten anoniem en in eigen tempo een cursus volgen. Bij aanmelden, worden zij gekoppeld aan een contactpersoon die gedurende de cursus beschikbaar is voor vragen en desgewenst persoonlijk contact. 

Bij het geven van een cursus is het volgende belangrijk:

 • Zorg dat als er een cursus gegeven gaat worden aan onkerkelijken, dit vooraf een plek heeft in het persoonlijke gebed en er ook voorbede voor wordt gedaan in de kerkelijke gemeente.
 • Het geven van een cursus is mooi, maar vraagt zeker aan een groep ook bekwaamheid en een goede voorbereiding. Indien gewenst, kan hiervoor toerusting gegeven worden.

Naast het geven van een cursus is ook het Bijbellezen met onkerkelijken een mooie manier om hen in aanraking te brengen met de Bijbelse boodschap. 

Gemeenschap EVGG

Evangeliseren als...

Individu
Kerk / gemeente / EC
School Jongeren

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten