Visie en missie

Visie en missie

Belangrijke vragen voor het formuleren van een visie en een missie zijn onder andere:

  • Wat is ons bestaansrecht?
  • Welke overtuigingen motiveren ons?
  • Voor wie doen wij het?

Het antwoord op al deze vragen wordt gevonden in Gods Woord. Evangelisatiewerk  is een opdracht die de Heere Zelf in Zijn Woord gegeven heeft aan Zijn discipelen en in hen aan Zijn gemeente. Het zendingsbevel uit Mattheüs 28:19 is ook ten volle van toepassing op onze evangelisatiearbeid. De bestaansgrond van evangelisatie wordt hieruit ontleend.

Of zoals het beleidsplan omschrijft: “Evangelisatie is, in biddend opzien om Gods zegen, het antwoord van de kerk op de Bijbelse opdracht om de boodschap van de Bijbel uit te dragen onder mensen die (ver)vreemd zijn God en van Zijn Woord.”

We zouden het ook kunnen verwoorden als Op zoek naar die ene…!. Allereerst de ene Naam, onder de hemelen gegeven, door Dewelke wij zalig moeten worden. Maar ook die ene, moge het er velen zijn!,  die persoonlijk door Woord en Geest geraakt wordt in het hart, waarbij het evangelisatiewerk  in biddende afhankelijkheid van God een middel mag zijn.

De norm bij het evangelisatiewerk is vanzelfsprekend Gods Woord, de Bijbelse boodschap! Zoals ook verwoord in het beleidsplan: “De boodschap van de Bijbel, dat is de boodschap van zonde en genade, van Adam en Christus, van ondergang en behoud. De boodschap van de drie stukken (ellende, verlossing en dankbaarheid), de twee wegen (verderf en behoud), de Ene Naam die onder de hemelen gegeven is door Dewelke wij zalig moeten worden.”

Het is Jezus Zelf Die spreekt in Johannes 10:16: ”Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengenen zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder.”

Het evangelisatiewerk wordt verricht voor hen die vervreemd zijn van Gods Woord en Gods dienst, maar ook zeer zeker voor hen nog nooit in aanraking zijn geweest met Gods Woord. Alles in de wetenschap dat God Zelf mensen bekeert en roept uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Opdracht

Toerusting

Webshop

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten