De Opdracht

“Doe het werk van een evangelist!”

De Bijbelse opdracht

Deze Bijbelse opdracht kan gezien worden als de kern van het werk van het deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten, kortweg aangeduid als EVGG. 

De Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten geeft de opdracht (mandaat) aan het deputaatschap Evangelisatie om het evangelisatiewerk namens alle gemeenten uit te voeren. Dit gebeurt steeds voor een periode van drie jaar. Na die drie jaar legt EVGG weer verantwoording af aan de synode.

Het mandaat vraagt om beleid dat wordt gedragen door een Bijbelse visie op evangelisatie. Een visie die toegespitst is op het uiteindelijke doel, namelijk het uitdragen van de Bijbelse boodschap onder mensen die vreemd of vervreemd zijn van God en van Zijn Woord. Die toespitsing leidt tot een missie: Op zoek naar die ene …!

De woorden visie en missie worden vaak gebruikt in bedrijfsmatige of organisatorische zin. En de vraag is dan ook of die terminologie past bij evangelisatie. Immers, evangelisatie is geen bedrijf opgericht en gevormd door mensen die een bepaald doel willen realiseren. Evangelisatie is een Bijbelse opdracht, niet gegeven door mensen maar door God Zelf. Toch kunnen we ook bij evangelisatie spreken over een visie en een missie.

Bijbel EVGG

Visie en missie

Belangrijke vragen voor het formuleren van een visie en een missie zijn onder andere:

  • Wat is ons bestaansrecht?
  • Welke overtuigingen motiveren ons?
  • Voor wie doen wij het?

Het antwoord op al deze vragen wordt gevonden in Gods Woord. Evangelisatiewerk  is een opdracht die de Heere Zelf in Zijn Woord gegeven heeft aan Zijn discipelen en in hen aan Zijn gemeente. Het zendingsbevel uit Mattheüs 28:19 is ook ten volle van toepassing op onze evangelisatiearbeid. De bestaansgrond van evangelisatie wordt hieruit ontleend.

Of zoals het beleidsplan omschrijft: “Evangelisatie is, in biddend opzien om Gods zegen, het antwoord van de kerk op de Bijbelse opdracht om de boodschap van de Bijbel uit te dragen onder mensen die (ver)vreemd zijn God en van Zijn Woord.”

We zouden het ook kunnen verwoorden als Op zoek naar die ene…!. Allereerst de ene Naam, onder de hemelen gegeven, door Dewelke wij zalig moeten worden. Maar ook die ene, moge het er velen zijn!,  die persoonlijk door Woord en Geest geraakt wordt in het hart, waarbij het evangelisatiewerk  in biddende afhankelijkheid van God een middel mag zijn.

De norm bij het evangelisatiewerk is vanzelfsprekend Gods Woord, de Bijbelse boodschap! Zoals ook verwoord in het beleidsplan: “De boodschap van de Bijbel, dat is de boodschap van zonde en genade, van Adam en Christus, van ondergang en behoud. De boodschap van de drie stukken (ellende, verlossing en dankbaarheid), de twee wegen (verderf en behoud), de éne Naam die onder de hemelen gegeven is door Dewelke wij zalig moeten worden.”

Het is Jezus Zelf Die spreekt in Johannes 10:16: ”Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder.”

Het evangelisatiewerk wordt verricht voor hen die vervreemd zijn van Gods Woord en Gods dienst, maar ook zeer zeker voor hen die nog nooit in aanraking zijn geweest met Gods Woord. Alles in de wetenschap dat God Zelf mensen bekeert en roept uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Gemeenschap

Toerusting

Belangrijk bij het opstarten van evangelisatiewerk is draagvlak creëren.

Dit ­kan­ door ­voorlichten, bewustwording creëren, toerusten en ervaring opdoen. Omdat sommige gemeenten bij nul beginnen en andere wellicht al enige tijd op weg zijn met het evangelisatiewerk, worden hieronder voorbeelden gegeven die in verschillende stadia bruikbaar kunnen zijn.­­

1. Voorlichten

Het informeren van de gemeente over de voortgang van het evangelisatiewerk of de opstart daarvan kan op verschillende manieren, denk aan:­

  • organiseren ­van een gemeenteavond­
  • schrijven­ van stukjes in de kerkbode­
  • versturen van een nieuwsbrief­­

2. Bewustwording creëren

Voorlichting moet leiden tot bewustwording, namelijk van het feit dat de gemeente, de commissie, de kerkenraad, en wijzelf, geroepen worden tot een taak: doe het werk van een evangelist. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: ­Wat betekent het dat we geroepen worden om ‘leesbare brieven’ te zijn ­(2 Kor. 3:3)? Laat mensen nadenken over welke taak en rol zij (kunnen) hebben als het gaat om de roeping voor de gemeente ten aanzien van het evangelisatiewerk. De predikant kan hierin ook een belangrijke rol spelen door aandacht te besteden aan evangelisatie in de prediking. ­Denk ook aan de speciale ­evangelisatiediensten die gemeenten kunnen­ beleggen.

3. Toerusten

Na bewustwording komt toerusting. Hoe krijgt de evangelisatieopdracht gestalte in ons leven? Hoe kunnen we het christelijk geloof uitdragen in woord en daad aan de mensen om ons heen? Hoe bereik je als kerk mensen die (ver)vreemd zijn van God en Zijn Woord? 

Toerusting is er in allerlei soorten en maten. We onderscheiden de volgende doelgroepen:

  1. Kerkenraden en plaatselijke evangelisatiecommissies (PEC’s)
  2. Vrijwilligers
  3. Gemeenteleden 

EVGG heeft een handreiking ‘De kerk naar buiten’ ontwikkeld, waarin meer informatie te vinden is over (vormen van) toerusting en de mogelijkheden die EVGG hierin biedt.

4. Ervaring opdoen

Daarnaast zijn de manieren waarop mensen kunnen bijdragen aan het evangelisatiewerk en ervaring op kunnen doen een belangrijk onderdeel voor het draagvlak: Kunnen ze zich aanmelden als vrijwilliger? Kunnen ze incidenteel een taak vervullen? Zijn er activiteiten waar in het bijzonder gebed voor gevraagd wordt? Is er de mogelijkheid om buren of collega’s mee te nemen naar een bijeenkomst of Bijbelcursus? Door gemeenteleden actief te betrekken, wordt de gezamenlijkheid van evangelisatiewerk extra onderstreept.­ 

Wilt u meer informatie over toerusting binnen uw gemeente, of wilt u de handreiking ‘De kerk naar buiten’ opvragen? Neem dan contact met ons op via info@evgg.nl. Daarnaast hebben wij toerustingsmaterialen ontwikkeld, waarin wij handvatten aanreiken voor het evangelisatiewerk in woord en daad.

Bijbel foto vervaagd EVGG

Evangeliseren met uw steun!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten